STUDIA AD DIDACTICAM BIOLOGIAE PERTINENTIA

Zasady recenzowania

Zasady recenzowania

  1. Tekst ubiegający się o publikację podlega:
  • ocenie wewnętrznej, której dokonuje Redaktor Naczelny
  • ocenie zewnętrznej dokonanej przez dwóch niezależnych Recenzentów polskich lub zagranicznych (w przypadku tekstów anglojęzycznych).
  1. Recenzja tekstu opiera się na zasadzie „double-blind review proces” (Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości).
  1. Nazwiska Recenzentów znajdują się na stronie internetowej rocznika w zakładce „Recenzenci”.
  1. Recenzja zawsze występuje w formie pisemnej i sfinalizowana jest jednoznaczną konkluzją na temat dopuszczenia tekstu do publikacji bądź jego odrzucenia.
  1. Zasady recenzowania tekstów są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej rocznika.
  1. Recenzent otrzymuje tekst oraz wszelkie niezbędne dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  1. Recenzent po dokonaniu recenzji przesyła ją do Redakcji w formie elektronicznej oraz papierowej z własnoręcznym podpisem i stosownymi dokumentami.
  1. W przypadku znaczących uwag Recenzenta dotyczących podlegającego recenzji tekstu, przekazywane są one Autorowi w formie anonimowej informacji z prośbą o odniesienie się do nich. Autor, po dokonaniu korekt zgodnie z sugestiami Recenzenta oraz zajęciu stanowiska względem nich, za pośrednictwem Redakcji odsyła tekst do tego samego Recenzenta.